Den politiske plattformen er klar!

Miljøpartiet De Grønne i Flakstad har sammen med Flakstad Distriktsliste og Arbeiderpartiet inngått et samarbeid for politisk flertall de fire neste årene. Vi har utarbeidet en politisk plattform for hva vi ønsker å oppnå med Flakstadsamfunnet.

oktober 12, 2015

Samarbeidsavtale mellom Flakstad Distriktsliste, Flakstad Arbeiderparti og Miljøpartiet De Grønne Flakstad

Gjennom samarbeid har vi FDL, AP og MDG, kommet fram til en felles politisk plattform som representerer det vi ønsker for framtidens Flakstad. Vi skal være pådriver for å skape en framsnakkerkultur i vår kommune. Vi ønsker å se etter alternative løsninger for å skape et bedre Flakstad, samtidig som vi må være realistiske når det kommer til det økonomiske.

Dette ønsker vi å jobbe for:

Samferdsel

 • Bainveien og Veipakke Lofoten. Politisk påtrykk opp mot fylke og storting.
 • Gang- og sykkelsti Napp og Ramberg.
 • Vi ønsker at Leknes lufthavn skal prioriteres som lufthavn i Lofoten.
 • Bevare eksisterende fergesamband i Lofoten.
 • Legge politisk påtrykk opp mot fylket om korresponderende kollektivtrafikk. Dette er bra først og fremst for lokalbefolkning, men kommer også turistnæringa til gode.

Næring

 • Oppdatere planverk vedrørende eksisterende og nye reguleringsplaner.
 • Arbeide for fullstendig utbygging av Napp havn (Fase 2).
 • Arbeide for å få Ramberg havn inn i NTP 2017.
 • Arbeide for å videreføre Flakstad Utvikling.
 • Stimulere til nyetablering innafor hav- og landbruk ved å bruke Flakstad Utvikling og kommunens næringsavdeling som søknadsstøtte mot for eksempel Innovasjon Norge.
 • Stimulere til helårsarbeidsplasser innenfor fiskeri, turisme og andre tjenesteytende næringer.

Skole

 • Napp skole; eventuelle endringer skal skje i samråd med berørte parter. Alle utredninger,
  pedagogiske og økonomiske, skal utføres av nøytral og upartisk part.
 • Ramberg Skole; vi må avvente rapport på bygget for å kunne ta stilling til renovering eller nybygg.
 • Vi ønsker å videreføre eksisterende kulturskoletilbud i Flakstad.

Bærekraftig Flakstad

 • Ta i bruk Flakstad kommunes klimaplan.
 • Komplett kartlegging og gjennomføring av mulige ENØK-tiltak for å få ned driftskostnader i offentlige bygg. Smarte energiløsninger sparer penger.

Helse og omsorg

 • Kartlegge marked for å introdusere Hamarøymodellen i Flakstad; vi ønsker å iverksette tiltak for å bygge inntil 10 eldreboliger etter denne modellen.
 • Boligpolitisk handlingsplan; sluttføre og legge fram for politisk behandling.
 • Arbeide for å utvikle et helhetlig fritidstilbud for Flakstads befolkning ved å etablere en Frivillighetssentral.
 • FYSAK; stimulere til mer og bredere aktivitet.

Økonomi

 • Budsjett skal utarbeides i samarbeid med administrasjon og enhetsledere. Budsjettprosessen skal startes så tidlig som mulig.
 • Fremtidige investeringer i nyanskaffelser til for eksempel kommunens bilpark og bygninger, skal gjøres i tråd med miljøhensyn og økonomisk gevinst.

Bosetting av flyktninger

 • Ja. Kartlegge tilgang på boliger.

Kommunestruktur

 • Vi er for at vi skal bestå som Flakstad kommune, men vi skal støtte en nøytral utredning som lister opp positive og negative konsekvenser.

Oljeboring

 • Nei til konsekvensutredning og oljeboring i Lofoten.

Verdensarvstatus

 • Vi ønsker at Lofoten skal få verdensarvstatus

 

Flakstad Distriktsliste
Flakstad Arbeiderparti
Miljøpartiet De Grønne Flakstad