Et grønnere Flakstad

MDG Flakstad vil arbeide for en bærekraftig og grønn utvikling i Flakstad!

august 19, 2015

Flakstad

Flakstad kommune må ta klimasmarte avgjørelser for framtiden. Dette kan for eksempel gjøres ved energiøkonomisering i form av samarbeid med private og offentlige aktører, bruk av lavutslippsteknologi for transport, kjøp av strøm som er fornybar, bygge nybygg etter god klimastandard, oppgradere eksisterende bygningsmasse og gjennomføre energireform for offentlige bygninger i kommunen.

Miljøpartiet De grønne i Flakstad er mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi ønsker derfor heller ikke en konsekvensutredning. Klimautfordringene krever at vi bremser bruken av fossile energikilder og derfor må oljen ligge der den er. Vi sier derimot et klar JA til fornybar energi!

For å få til dette må Flakstad Kommune børste støv av sin klimaplan og ta den i bruk. Planen må være styrende for beslutningsprosesser, politikkutforming, drift og annet planarbeid. En miljøkonsulent vil være en god ressurs på dette området.

Det må være et mål at kommunen blir sertifisert som Fairtradekommune og som Miljøfyrtårnbedrift i løpet av kommende valgperiode.

Arealplanlegging skal gjøres slik at behovet for bil reduseres, og bygging av nye boliger og næringsområder må planlegges i forhold til eksisterende og planlagte knutepunkter for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt å gå og sykle til og fra bostedet. Derfor må et gang- og sykkelveiprosjekt gjennom hele Lofoten realiseres i nær framtid.

Vi ser også at skuldersesongen for turisme utvides på begge sider og at helårsturisme etter hvert kan bli en realitet for Lofoten som region og Flakstad som område. Vi må derfor legge til rette for et bærekraftig friluftsliv og forebygge slitasje på turstier, til glede for både lokale innbyggere og tilreisende. Miljøpartiet De Grønne i Flakstad ønsker også å støtte turistnæringer som ønsker å frakte turister ved hjelp av miljøvennlig transport.

Miljøpartiet De Grønne i Flakstad går inn for at en eventuell kommunesammenslåing må gjennomføres frivillig. Det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i forkant.

Miljøpartiet De Grønne Flakstad vil:

  • at det skal opprettes en stilling som miljøkonsulent i kommunen.
  • gjennomføre en energireform for offentlige bygninger.
  • ta i bruk klimaplanen for aktivt å støtte utviklingen av et grønt næringsliv i Flakstad.
  • at det skal foretas en full gjennomgang av offentlige bygninger og kaianlegg slik at det kan spares både miljø og penger gjennom energitiltak.
  • stimulere til boligbygging i kommunen med støtte til boliger som bygges etter energisparende modeller.
  • at el- og hybridbiler skal prioriteres ved nyanskaffelser til kommunenes bilpark.
  • at viktige naturområder i Flakstad skal kartlegges og at det skal tas miljøhensyn med tanke på artsmangfold ved arealplanlegging
  • prioritere tilrettelegging av sikker ferdsel på naturstier, slik at turstier kan merkes og kloppes.
  • ha skyttelbussen tilbake.
  • si ja til å utforske mulighetene for bruk av solenergi, jord- og bergvarme, sjøkraft i kommunen.
Sommer i Lofoten.
Smålom.
Svarthalespove.
Alle foto: Martin Eggen.