Lokalsamfunnet Flakstad

De Grønnes ideal er et samfunn der alle mennesker har forutsetninger for god helse, livskvalitet og tilgang til omsorg med høy kvalitet.

Barn og oppvekst

Barna representerer framtiden – derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne. Å oppdra og utdanne unge mennesker er et ansvar for hele samfunnet, men hovedansvaret ligger hos de unges egne foresatte. De Grønne er villige til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men vi er mot å forlenge skoledagene. Barn og unge skal ha tid og mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen og vi ønsker ikke en utvikling hvor vi beveger oss i retning av en institusjonalisering av barndommen. I all samfunnsplanlegging, skolepolitikk, helsepolitikk og sosialpolitikk skal det tas hensyn til barnas beste.

Eldreomsorg

Det må legges til rette for og oppfordres til at pensjonister deltar aktivt i samfunnet og bidrar til mangfold og velferd. Mange eldre har store ressurser som det må tilrettelegges for at de får brukt. Eldreomsorgen skal preges av verdighet og respekt.

Integrering

I de siste årene har vi, som befolkning i en privilegert del av verden, vært vitner til store humanitære katastrofer i andre deler av verden og mange mennesker er på flukt fra krig, uroligheter og fra klima. De Grønne i Flakstad mener at også Flakstad Kommune må bidra med hjelp og at vi bør legge til rette for og ta i mot flyktninger i vår kommune; det vil bidra til at det skapes nye arbeidsplasser og øke folketallet. De Grønne mener det er viktig å skape et inkluderende samfunn og at dette skapes best ved deltakelse. Det gjelder alle, men ikke minst innvandrere og asylsøkere. De Grønne i Flakstad er for å ta i mot flyktninger og mener at de statlige overføringene på dette området må forbedres.

Frivillighet

Miljøpartiet De Grønne i Flakstad ønsker at det skal etableres en frivillighetssentral i kommunen. Unge, voksne og eldre voksne trenger en sosial møteplass og vi anser dette som et godt tiltak for den generelle folkehelsa.

Kompetanseheving

Vi ønsker at kommunen skal fortsette arbeidet med sitt initiativ til å ta i mot lærlinger innen offentlig virksomhet. Vi er nødt til å rekruttere kompetanse for å sikre at vi hever kunnskapsnivået på viktige områder som for eksempel vann, kloakk og renovasjon, helse- og omsorg, skole og barnehage, eldreomsorg, næringsliv og innovasjon m.m. Vi ønsker også flere interkommunale samarbeid for å styrke og heve kompetansenivået i regionen. Vi ønsker også at innbyggerne skal ha innsyn i hvordan kommunestyret fatter sine avgjørelser. Vi vil derfor at kommunestyremøtene skal strømmes direkte på internett og at møtene gjøres søkbare sak for sak i ettertid.

Kultur og fritid

Fritidsaktiviteter og kulturopplevelser er viktig for mange. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for et mangfoldig kulturtilbud til kommunens innbyggere. Vi vil ta vare på det lokale og bidra til at alle skal ha mulighet til å bruke fritida si aktivt på en meningsfull måte. Vi ønsker at den kommunale ungdomsklubben blir gjenåpnet. De unge i Flakstad trenger et felles møtested!

 

Miljøpartiet De Grønne Flakstad vil:

 • at barn i barnehage og skole får større muligheter til kontakt med voksne i alle aldre gjennom samarbeidsprosjekter med andre institusjoner i kommunen.
 • innføre ”Grønt Flagg” i skolen, en ordning som omfatter både miljøopplæring og miljøsertifisering.
 • øke kunnskapen om dyrking og økologi gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager.
 • at barn og unge skal få gratis frukt og grønt i grunnskolen.
 • at barn i grunnskolen skal få ett gratis varmt skolemåltid hver dag.
 • at eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de ønsker og det er forsvarlig.
 • at Flakstad kommune tar i mot flyktninger, slik at tiden på statlige mottak ikke blir lenger enn nødvendig etter at de har fått godkjent opphold i Norge. Det vil bidra til at folk kommer raskere i jobb og utdannelse, og er ikke bare gunstig for innvandrerne selv, men bidrar også til at de raskere vil kunne forsørge seg selv og gi positive bidrag til samfunnet.
 • at det skal etableres en frivillighetssentral i Flakstad.
 • at ungdomsklubben i Flakstad skal gjenåpnes.
 • støtte tiltak som legger til rette for å etablere lærlingeplasser .
 • at Flakstad kommune tilrettelegger for lokale arbeidsplasser.
 • at Flakstad kommune skaper flere jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne i offentlig sektor og tilrettelegger for at private bedrifter ansetter folk med funksjonshemninger.
 • at kulturskolen skal få økte rammer.
 • sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, som korps, kor, amatørteater og andre organiserte kulturaktiviteter.
 • opprettholde biblioteket som en sosial møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser.
 • at historiske lokaliteter, gravminner og andre fornminner skal ivaretas for etterslekten.

Takk for at du leste valgprogrammet til Miljøpartiet De Grønne Flakstad.

 

Tenk nytt – stem grønt!

facebook: Miljøpartiet De Grønne Flakstad
Internett: flakstad.mdg.no