Fiskerikommunen Flakstad

Fiskekvotene bør forbeholdes fiskere.

 

Våre store fiskeriressurser er et felleseie, og verdiskapningen skal i størst mulig grad spres ut mellom kystsamfunnene. Et sesongbasert fiske langs kysten er klimasmart og gir arbeidsplasser langs hele kysten. For å ruste næringen for framtida, må lønnsomheten i de kystnære fiskeriene økes, gjennom satsing på kvalitet og innovasjon.

Historisk har kystfisket vært en avgjørende faktor for at nordlendingen har kunnet leve her. Vi arbeider for at en bærekraftig og åpen kystfiskeflåte skal være ryggsøylen i næringen, med havfiskeflåten som supplement og med strenge krav til lokal landing av råvarene.

Miljøpartiet De Grønne Flakstad vil:

  • at Deltakerloven, Råfiskloven, Havressursloven og Fiskesalgslagsloven skal videreføres. Lovene er med på å sikre bosetting og næringsgrunnlag langs kysten. De sikrer også fellesskapets eierskap til fiskeressursene. Dette lovverket skal respekteres og etterleves. Lovverket skal på nevnte områder beholdes som i dag, for å unngå at EØS-avtalen skal åpne for utenlandsk eierskap til fiskeressursene.
  • støtte tiltak som kan føre til rekruttering innen fiskerinæringen i Flakstad.
På tur inn til kai.
Foto: Martin Eggen